หน้าแรก | ทัวร์ จอร์เจีย | จอร์เจีย ซุปตาร์… อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย (TN)

product

โปรแกรม จอร์เจีย ซุปตาร์… อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย (TN)

ราคาเริ่มต้น 34,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1413XJ-GE
ประเทศ : จอร์เจีย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : เม.ย. 2563

- หุบเขาคอเคซัส / ป้อมนาริคาล่า / ไวน์ท้องถิ่น
- ป้อมอนานูรี / คาซเบกี้ / มิสเคต้ / ซินากี้
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**