หน้าแรก | ทัวร์ ยุโรป | สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ไดโอเนซัส] (ZE)

product

โปรแกรม สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ไดโอเนซัส] (ZE)

ราคาเริ่มต้น
49,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWEU-QR14
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
สายการบิน : Qatar
ช่วงเวลา : กันยายน - พฤศจิกายน 2562

- ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 
- ชมความงดงามศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
- เนินเขาฟยัลกาทัน จุดชมเมืองสต็อคโฮล์ม
- เยี่ยมชมลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
- น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน+รูปปั้นเงือกน้อย
- เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
- เยี่ยมชมศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
**พิเศษ !! พักบนเรือสำราญ DFDS 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
13 ก.ย. - 20 ก.ย. 2562 49,999.-
27 ก.ย. - 4 ต.ค. 2562 49,999.-
11 ต.ค. - 18 ต.ค. 2562 55,999.-
18 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 55,999.-
15 พ.ย. - 22 พ.ย. 2562 52,999.-
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 55,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**