หน้าแรก | ทัวร์ จอร์เจีย | GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทูมี่ - คูไตซิ (GS)

product

โปรแกรม GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทูมี่ - คูไตซิ (GS)

ราคาเริ่มต้น 39,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1393TK-GE
ประเทศ : จอร์เจีย
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
สายการบิน : TURKISH AIRLINES
ช่วงเวลา : มี.ค. - เม.ย. 2563

- ทบิลิซี / ป้อมนาริคาล่า / มิทสเคต้า / ป้อมอนานูรี
- วิหารจวารี / วิหารสเวติสโคเวลี / โบสถ์เกอร์เกตี้
- ล่องเรือในทะเลดาชมอ่าวเมืองบาทูมี / บาทูมี่
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**