หน้าแรก | ทัวร์ จีน | SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนมหัศจรรย์ (GS)

product

โปรแกรม SHANGHAI DISNEYLAND ดินแดนมหัศจรรย์ (GS)

ราคาเริ่มต้น 13,889 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1390XJ-CN
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : มี.ค. - เม.ย. 2563

- เซี่ยงไฮ้ดิสนียื / จูเยเจี่ยว / สตาร์บัค
- หอไข่มุก / หวดไว่ทาน / อุโมงค์เลเซอร์
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**