product

โปรแกรม PRO UK Winter Feel Free (PR)

ราคาเริ่มต้น 29,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1389BI-UK
ประเทศ : อังกฤษ
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Royal Brunei
ช่วงเวลา : มี.ค. 2563

- หินสโตนเฮนจ์ / เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ 
- บิ๊กเบน / ไนท์บริดจ์ / แฮร์รอด / เวสต์มินสเตอร์
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**