หน้าแรก | ทัวร์ อังกฤษ | EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE (B2)

product

โปรแกรม EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE (B2)

ราคาเริ่มต้น 49,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1350EK-UK
ประเทศ : อังกฤษ
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
สายการบิน : Emirates
ช่วงเวลา : มี.ค. - ก.ค. 2563

- ปราสาทเอดินบะระ / สนามแมนเชสเตอร์ / สโตนเฮ้นท์
- ห้างแฮร์รอดส์ / ถนนอ๊อกฟอร์ด / หานาฬิกาบิ๊กเบน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
10 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2563 59,900.-
15 ก.ค. - 22 ก.ค. 2563 62,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**