หน้าแรก | ทัวร์ เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL (B2)

product

โปรแกรม อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL (B2)

ราคาเริ่มต้น 45,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1349EK-NL
ประเทศ : เนเธอร์แลนด์
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : Emirates
ช่วงเวลา : มี.ค. - พ.ค. 2563

- หอไอเฟล / พระราชวังแวร์ซายส์ / ล่องเรือบาโตมุช
- กรีธูน์ /  เทศกาลดอกไม้ / ล่องเรือหลังคากระจก

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**