หน้าแรก | ทัวร์ ไต้หวัน | ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้าพุร้อน (B2)

product

โปรแกรม ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้าพุร้อน (B2)

ราคาเริ่มต้น 10,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1347XW-TW
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : Nok Scoot Airlines
ช่วงเวลา : ก.พ. - มี.ค. 2563

- ตึกไทเป101 / วัดหลงซาน / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน / เป่ยโถวน้ำพุร้อน / ซื่อหลิน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**