หน้าแรก | ทัวร์ เวียดนาม | มหัศจรรย์ Bana Hills (BS)

product

โปรแกรม มหัศจรรย์ Bana Hills (BS)

ราคาเริ่มต้น 13,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1324FD-VN
ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia
ช่วงเวลา : ก.พ. - เม.ย. 2563

- ฮอยอัน / สะพานญี่ปุ่น / ล่องเรือกระด้ง
- บานาฮิลล์ / สะพานสีทอง / แฟนตาซีพาร์ค
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**