หน้าแรก | ทัวร์ ลาว | มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง (BS)

product

โปรแกรม มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง (BS)

ราคาเริ่มต้น 12,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1321PG-LA
ประเทศ : ลาว
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Bangkok Airways
ช่วงเวลา : ก.พ. - มิ.ย. 2563

- น้ำตกตาดกวางสี / บ้านช่างฆ้อง / วัดเชียงทอง
- วัดวิชุนราช / พระธาตุหมากโม / พระธาตุภูษี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**