หน้าแรก | ทัวร์ สิงคโปร์ | Genting Dream สิงคโปร์-มะละกา-สิงคโปร์ (SP)

product

โปรแกรม Genting Dream สิงคโปร์-มะละกา-สิงคโปร์ (SP)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1317SL-SG
ประเทศ : สิงคโปร์
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ - พฤศจิกา 2563

- ขึ้นเรือสาราญ Genting Dream

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 เม.ย. - 10 เม.ย. 2563 13,999.-
22 เม.ย. - 24 เม.ย. 2563 13,999.-
20 พ.ค. - 22 พ.ค. 2563 13,999.-
17 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2563 14,999.-
8 ก.ค. - 10 ก.ค. 2563 13,999.-
19 ส.ค. - 21 ส.ค. 2563 13,999.-
23 ก.ย. - 25 ก.ย. 2563 13,999.-
14 ต.ค. - 16 ต.ค. 2563 13,999.-
21 ต.ค. - 23 ต.ค. 2563 13,999.-
4 พ.ย. - 6 พ.ย. 2563 12,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**