หน้าแรก | ทัวร์ ออสเตรีย | มหัศจรรย์ EUROPE เที่ยวสบาย พักดี อาหารเลิศ (BS)

product

โปรแกรม มหัศจรรย์ EUROPE เที่ยวสบาย พักดี อาหารเลิศ (BS)

ราคาเริ่มต้น 39,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1307EK-AT
ประเทศ : ออสเตรีย
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : Emirates
ช่วงเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 2563

- กรุงบูดาเปสต์ / ล่องเรือแม่น้ำดานูบ / ปราก
- เชินบรุนน์ / เชสกี้คลุมลอฟ / ฮัลล์สตัท

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**