หน้าแรก | ทัวร์ ยุโรป | มหัศจรรย์ SCANDINAVIA (BS)

product

โปรแกรม มหัศจรรย์ SCANDINAVIA (BS)

ราคาเริ่มต้น
139,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWEU-TG13
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 12 วัน 9 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

- ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 
- ชม รูปปั้นนางเงือกน้อย ท่าเรือริมอ่าวโคเปนเฮเกน
- พักบนเรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaways
- สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์+โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล
- พระราชวังอามาเลียนบอร์ก+ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
- นั่งรถไฟเส้นทางสายโรแมนติก สายฟลอมสบานา
- ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
- ชม หมู่บ้านซานต้าครอส+จับปูจักรพรรดิ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
17 ก.ค. - 28 ก.ค. 2562 149,900.-
7 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562 139,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**