หน้าแรก | ทัวร์ มาเลเซีย | GENTING DREAM CRUISE (สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกา (SP)

product

โปรแกรม GENTING DREAM CRUISE (สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกา (SP)

ราคาเริ่มต้น 14,099 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1283SL-MY
ประเทศ : มาเลเซีย
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : มีนาคม - พฤศสจิกายน 2563

- ขึ้นเรือสำราญ Genting Dream 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
19 เม.ย. - 22 เม.ย. 2563 15,099.-
17 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563 15,099.-
19 ก.ค. - 22 พ.ค. 2563 15,099.-
16 ส.ค. - 19 ส.ค. 2563 15,099.-
20 ก.ย. - 23 ก.ย. 2563 15,099.-
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2563 15,099.-
15 พ.ย. - 18 พ.ย. 2563 14,099.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**