product

โปรแกรม Cruise ! Genting Dream (SP)

ราคาเริ่มต้น 13,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1281SL-MY
ประเทศ : มาเลเซีย
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : กุมภาพันธ์ - พฤกษาคม 2563

- ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน
- มารีน่า เบย์ แซนด์
- ขึ้นเรือสำราญ Genting Dream

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**