หน้าแรก | ทัวร์ จอร์เจีย | จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท] (ZE)

product

โปรแกรม จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 35,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1280T5 -GE
ประเทศ : จอร์เจีย
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Turkmenistan Airlines
ช่วงเวลา : เม.ย. - ก.ค. 2563

- ป้อมอันนานูรี / คาซเบกี้ / กูดาอูรี / มิสเคต้า
- อนุสาวรีย์รัสเซีย-จอร์เจีย / ไซห์นากี / ทบิลิซี
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**