หน้าแรก | ทัวร์ เกาหลีใต้ | เกาหลี โซล อินชอน [เลทส์โก เชอร์รี่บอสซั่ม] (ZE)

product

โปรแกรม เกาหลี โซล อินชอน [เลทส์โก เชอร์รี่บอสซั่ม] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 15,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1279XJ-KR
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : เม.ย. 2563

- สวนยางแจ / โซลทาวเวอร์ / ล็อตเต้เวิล์ด
- อิกซอนดง / ชางเคียงกุง / เมียงดง / ฮงแด
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 เม.ย. - 9 เม.ย. 2563 15,999.-
8 เม.ย. - 12 เม.ย. 2563 16,999.-
9 เม.ย. - 13 เม.ย. 2563 16,999.-
10 เม.ย. - 14 เม.ย. 2563 23,999.-
11 เม.ย. - 15 เม.ย. 2563 23,999.-
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 2563 22,999.-
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 2563 22,999.-
18 เม.ย. - 22 เม.ย. 2563 15,999.-
23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2563 16,999.-
24 เม.ย. - 28 เม.ย. 2563 16,999.-
25 เม.ย. - 29 เม.ย. 2563 15,999.-
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563 16,999.-
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563 16,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**