หน้าแรก | ทัวร์ อินเดีย | อินเดีย ชัยปุระ อัครา [เลทส์โก นมัสเต] (ZE)

product

โปรแกรม อินเดีย ชัยปุระ อัครา [เลทส์โก นมัสเต] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 15,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1274FD-IN
ประเทศ : อินเดีย
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia
ช่วงเวลา : ก.พ. - พ.ค. 2563

- ชัยปุระ / อัครา / ทัชมาฮาล / ฮาวา มาฮาล
- ฟเตหปุระสีกรี / ซิตี้ พาเลซ /แอมเบอร์ ฟอร์ด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 เม.ย. - 9 เม.ย. 2563 17,999.-
7 เม.ย. - 11 เม.ย. 2563 15,999.-
12 เม.ย. - 16 มี.ค. 2563 19,999.-
26 เม.ย. - 30 เม.ย. 2563 17,999.-
3 พ.ค. - 7 พ.ค. 2563 17,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**