หน้าแรก | ทัวร์ ไต้หวัน | ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] (ZE)

product

โปรแกรม ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1271TG-TW
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ก.พ. - มิ.ย. 2563

- สุริยัน จันทรา / อาลีซาน / เย่หลิ่ว
- ตึกไทเป101 / จิ่วเฟิ่น / เจียงไคเช็ค

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
18 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2563 19,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**