หน้าแรก | ทัวร์ อินเดีย | อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ] (ZE)

product

โปรแกรม อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ] (ZE)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1268TG-IN
ประเทศ : อินเดีย
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ก.พ. - พ.ค. 2563

- แอมเบอร์ ฟอร์ด / ฮาวา มาฮาล / ทัชมาฮาล
- กุตับมีนาร์ / อัครา ฟอร์ท / วัดพระพิฆเณศ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**