หน้าแรก | ทัวร์ เวียดนาม | ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (VW)

product

โปรแกรม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (VW)

ราคาเริ่มต้น 11,955 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1255SL-VN
ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : ก.พ. - พ.ค. 2563

- นาขั้นบันได กั๊ต กั๊ต / ฟานซิปัน / โบสถ์หิน
- จัตุรัสบาดิงห์ / สุสานโฮจิมินห์ / น้ำตกสีน้ำเงิน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**