หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | OSAKA KYOTO MIYAMA TOTTORI ซุปตาร์ ซากุระ โคนัน (TN)

product

โปรแกรม OSAKA KYOTO MIYAMA TOTTORI ซุปตาร์ ซากุระ โคนัน (TN)

ราคาเริ่มต้น 25,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1246XJ-JP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : มี.ค. - เม.ย. 2563

- ทตโทริ / สวนดอกไม้ฮานะไคโร / วัดปราสาททอง
- ศาลเจ้าเฮอัน / คายาบูกิ / ชมซากุระโยนาโกะ
 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**