หน้าแรก | ทัวร์ เวียดนาม | ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ (CN)

product

โปรแกรม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ (CN)

ราคาเริ่มต้น 11,899 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1224VZ-VN
ประเทศ : เวียดนาม
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Vietjet Air
ช่วงเวลา : ก.พ. - มี.ค. 2563

- บานาฮิลล์ / แฟนตาซีปาร์ค / ล่องเรือกระด้ง
- สวนดอกไม้ / สะพานมือ / สะพานมังกรพ่นไฟ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**