หน้าแรก | ทัวร์ รัสเซีย | รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ซุปตาร์...มอสโคว์ GO ON! (TN)

product

โปรแกรม รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ซุปตาร์...มอสโคว์ GO ON! (TN)

ราคาเริ่มต้น 34,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1214TG-RS
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ก.พ. - มี.ค. 2563

- พระราชวังเครมลิน / วิหารเซนต์บาซิล / จัตุรัสแดง
- พระราชวังซาริซิน่า / ละครสัตว์ / เซนต์ซาเวียร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
22 เม.ย. - 26 เม.ย. 2563 36,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**