หน้าแรก | ทัวร์ จอร์เจีย | GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี (GS)

product

โปรแกรม GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - มิทสเตต้า - ซิกนากี (GS)

ราคาเริ่มต้น 32,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1209PS-GE
ประเทศ : จอร์เจีย
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Ukraine International Airlines
ช่วงเวลา : มี.ค. 2563

- โบสถ์เกอร์เกตี้ / วิหารบอดี / วิหารจวารี
- ป้อมนาริคาล่า / ทบิลิซี่ / โบสถ์เซนทรินิตี้

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**