product

โปรแกรม Taiwan First Step (VW)

ราคาเริ่มต้น 10,555 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1208SL-TW
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : ก.พ. - มิ.ย. 2563

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / เหย่หลิว / เจียงไคเช็ค
- หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / วัดเหวินอู่ / วัดพระถังซัมจั๋ง 

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
17 เม.ย. - 20 เม.ย. 2563 11,555.-
24 เม.ย. - 27 เม.ย. 2563 11,555.-
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563 12,555.-
7 พ.ค. - 10 พ.ค. 2563 11,555.-
14 พ.ค. - 17 พ.ค. 2563 11,555.-
21 พ.ค. - 24 พ.ค. 2563 11,555.-
3 มิ.ย. - 6 มิ.ย. 2563 12,222.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**