product

โปรแกรม EASY KOREA SPRING LOVER (CU)

ราคาเริ่มต้น
14,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWKR-LJ12
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Jin Air
ช่วงเวลา : มิถุนายน 2562

- ทัวร์เกาหลี ชมความงามหุบเขาศิลปะโพชอน
- ชมถ่ายรูปกับสวนสุดฮิป สวนศลิปะ อันยาง
- เล่นเครื่องเล่นสนุกสนานไปกับ เอเวอร์แลนด์
- ชมความอลังการพระราชวังเคียงบ็อคกุง 
- ชมวิวเมืองพร้อมคล้องกุญแจโซลทาวเวอร์
- ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ฮงแด ทงแดมุน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**