หน้าแรก | ทัวร์ จีน | SHANGHAI ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์ (GS)

product

โปรแกรม SHANGHAI ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์ (GS)

ราคาเริ่มต้น 10,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1194XJ-CN
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : ก.พ. - เม.ย. 2563

- คลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ / สวนหยวนถ้อจู่
- หาดไว่ทาน / สตาร์บัคสาขาใหม่ / นานกิง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**