หน้าแรก | ทัวร์ จีน | PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ถ้ำไซอิ๋ว (PR)

product

โปรแกรม PRO CHINA คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน ถ้ำไซอิ๋ว (PR)

ราคาเริ่มต้น 10,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R11768L-CN
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
สายการบิน : Lucky Air
ช่วงเวลา : ม.ค. - มี.ค. 2563

- ตงชวน / ถ้ำไซอิ๋ว / สะพานแก้ว / หยวนทง
- ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ / สวนน้ำตกคุนหมิง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**