หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | TOKYO-SENDAI นิกโก้-ฟุกุชิมะ (GS)

product

โปรแกรม TOKYO-SENDAI นิกโก้-ฟุกุชิมะ (GS)

ราคาเริ่มต้น 41,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1173TG-JP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ม.ค. - ก.พ. 2563

- วัดอาซากุสะ / หมู่บ้านเยอรมัน / ภูเขาซาโอะ
- สะพานแดงชินเคียว / โทโนะเฮทสึริ / ปราสาทสึรุงะ
- ยูโนคามิ ออนเซ็น / หมู่บ้านโออุจิ จูคุ / ทะเลสาบหงส์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**