product

โปรแกรม KOREA ICE FISHING PREMIUM (GS)

ราคาเริ่มต้น 35,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1158TG-KR
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ม.ค. - ก.พ. 2563

- พาราไดซ์ ซิตี้ / หมู่บ้านเทพนิยาย / ลานสกี
- หมู่บ้านอึนพยอง / ตกปลาน้ำแข็ง / อิกซอนดง
- สวนประดับไฟ / เอเวอร์แลนด์ / ชางด็อกกุง

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**