หน้าแรก | ทัวร์ พม่า | มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน เลสโก บุหลันดั้นเมฆ (ZE)

product

โปรแกรม มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน เลสโก บุหลันดั้นเมฆ (ZE)

ราคาเริ่มต้น
13,999 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWMM-PG111
ประเทศ : พม่า
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Bangkok Airways
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สุดตระการตา
- มนต์สเน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์
- สักการะเจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี
- ชม เจดีย์ติโลมินโล+วิหารธรรมมายันจี
- ชม สะพานไม้สักอูเบ็ง+เจดีย์มิงกุน
- ชม เจดีย์ชินพิวเม+เจดีย์กวงมูดอร์
**พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา ชมหุ่นเชิดโบราณ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
20 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562 14,999.-
27 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562 14,999.-
3 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562 14,999.-
4 ต.ค. - 7 ต.ค. 2562 14,999.-
10 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562 15,999.-
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 16,999.-
17 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562 14,999.-
18 ต.ค. - 21 ต.ค. 2562 14,999.-
24 ต.ค. - 27 ต.ค. 2562 14,999.-
25 ต.ค. - 28 ต.ค. 2562 14,999.-
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 14,999.-
1 พ.ย. - 4 พ.ย. 2562 14,999.-
7 พ.ย. - 10 พ.ย. 2562 13,999.-
8 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562 14,999.-
14 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562 14,999.-
15 พ.ย. - 18 พ.ย. 2562 14,999.-
21 พ.ย. - 24 พ.ย. 2562 14,999.-
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562 14,999.-
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 14,999.-
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 14,999.-
5 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 15,999.-
6 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 15,999.-
7 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 15,999.-
12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 14,999.-
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 14,999.-
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 14,999.-
19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 14,999.-
20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 14,999.-
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 14,999.-
26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 16,999.-
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562 17,999.-
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 18,999.-
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 18,999.-
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 18,999.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**