หน้าแรก | ทัวร์ ไต้หวัน | มหัศจรรย์ Taiwan เที่ยวครบ...เต็มอิ่ม (BS)

product

โปรแกรม มหัศจรรย์ Taiwan เที่ยวครบ...เต็มอิ่ม (BS)

ราคาเริ่มต้น 16,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1106SL-TW
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : มี.ค. - มิ.ย. 2563

- หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
- อุทยานอาลีซาน / อุทยานเย๋หลิ่ว
- จิ่วเฟิ่น / ตึกไทเป 101 / เจียงไคเช็ค

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
8 เม.ย. - 13 เม.ย. 2563 16,900.-
9 เม.ย. - 14 เม.ย. 2563 18,900.-
10 เม.ย. - 15 เม.ย. 2563 18,900.-
22 เม.ย. - 27 เม.ย. 2563 17,900.-
29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2563 16,900.-
5 พ.ค. - 10 พ.ค. 2563 18,900.-
20 พ.ค. - 25 พ.ค. 2563 16,900.-
27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563 16,900.-
2 มิ.ย. - 7 มิ.ย. 2563 17,900.-
10 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2563 16,900.-
17 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2563 16,900.-
24 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2563 17,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**