หน้าแรก | ทัวร์ ยุโรป | มหัศจรรย์ norway (BS)

product

โปรแกรม มหัศจรรย์ norway (BS)

ราคาเริ่มต้น 135,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1100TG-EU
ประเทศ : ยุโรป
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ก.พ. - มี.ค. 2563

- เขาสโตรสไตเนิน / ล่าแสงเหนือ / ฮัสกี้ฟาร์ม
- จับปูยักษ์ / หมู่บ้าน Å / โฮเมนโคเล่น

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**