product

โปรแกรม EASY KOREA SUMMER (CU)

ราคาเริ่มต้น
13,900 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWKR-LJ11
ประเทศ : เกาหลีใต้
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Jin Air
ช่วงเวลา : กรกฎาคม - กันยายน 2562

- ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยายชมตกแต่กำแพง
- ชม ลอตเต้อควาเรียม+ลอตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์
- เพลิดเพลินดับการตะลุยสวนสนุกลอตเต้เวิลด์
- ชมความงดงามของสะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ
- สนุกสนานกับ One Mount Snow Park
- ถ่ายรูปสุดชิค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
- ชมวิวคล้องกุญแจคู่รักหอคอยเอ็นโซล

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
17 ก.ค. - 21 ก.ค. 2562 14,900.-
19 ก.ค. - 23 ก.ค. 2562 14,900.-
23 ส.ค. - 27 ส.ค. 2562 14,900.-
26 ส.ค. - 30 ส.ค. 2562 13,900.-
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562 14,900.-
1 ก.ย. - 5 ก.ย. 2562 15,900.-
5 ก.ย. - 9 ก.ย. 2562 15,900.-
11 ก.ย. - 15 ก.ย. 2562 15,900.-
17 ก.ย. - 21 ก.ย. 2562 15,900.-
19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562 15,900.-
23 ก.ย. - 27 ก.ย. 2562 15,900.-
25 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562 15,900.-
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2562 15,900.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**