หน้าแรก | ทัวร์ พม่า | มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง (BS)

product

โปรแกรม มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง (BS)

ราคาเริ่มต้น 2,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1087SL-MM
ประเทศ : พม่า
ระยะเวลา : 1 วัน 0 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : ม.ค. - มิ.ย. 2563

- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พระนอนตาหวาน
- เทพทันใจ / เทพกระซิบ / วัดพระหินขาว

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
11 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 2563 4,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**