product

โปรแกรม มหัศจรรย์ Switzerland (BS)

ราคาเริ่มต้น 69,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1086TG-CH
ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ก.พ. - พ.ค. 2563

- เมืองซุก / เมืองเบิร์น / นาฬิกาดอกไม้
- น้ำพุแห่งเจนีวา /ปราสาทชิลยอง / โลซาน
- เซอร์แมท / ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น / ยุงฟราวด์
- สะพานไม้คาเปิล / อนุสาวรีย์สิงโต / ชาฟฟ์ เฮาเซิน

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**