หน้าแรก | ทัวร์ อินโดนีเซีย | มหัศจรรย์ Bali เกาะนูซา ปนีดา (BS)

product

โปรแกรม มหัศจรรย์ Bali เกาะนูซา ปนีดา (BS)

ราคาเริ่มต้น 19,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1082SL-ID
ประเทศ : อินโดนีเซีย
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Lion air
ช่วงเวลา : ม.ค. - ก.พ. 2563

- ชายหาดจิมบารัน / เกาะผารูปไดโนเสาร์
- บาร๊องแดนซ์ / วัดบราตัน / นาข้าวขั้นบันได
- ประตูฮันดารา / วัดเทมภัคสิริงค์ / ปุราเบซากิห์
- สวนน้ำตีร์ตากังกา / บาหลีสวิงค์ / ทานาต์ลอต

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**