product

โปรแกรม SUPER AURORA RUSSIA (PL)

ราคาเริ่มต้น 53,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1076W5-RS
ประเทศ : รัสเซีย
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : MAHAN AIR
ช่วงเวลา : ม.ค. - มี.ค. 2563

- แสงเหนือ / พระราชวังเครมลิน / จัตุรัสแดง
- มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซ็นต์ซาร์เวียร์
- ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ / หมู่บ้านซามิ / เรนเดียร์

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**