หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO (6D 4N)(PR)

product

โปรแกรม PRO SNOW OSAKA TAKAYAMA KYOTO (6D 4N)(PR)

ราคาเริ่มต้น 26,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1050XW-JP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Nok Scoot Airlines
ช่วงเวลา : ม.ค. - มี.ค. 2563

- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / ปราสาทโอซาก้า
- นาบานะโนะ ซาโตะ /  ลานสกี / ศาลเจ้าเฮอัน
- สะพานแดงนากาบาชิ / ชมกวาง นารา / วัดคินคะคุจิ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**