product

โปรแกรม EASY WINTER SNOW MONKEY (CU)

ราคาเริ่มต้น 33,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1048JL-JP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Japan Airlines
ช่วงเวลา : ม.ค. - มี.ค. 2563

- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / ลานสกี / มัตซึโมโต้
- ลิงแช่ออนเซ็น / นาบานะโนะ ซาโตะ

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**