หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | OSAKA KYOTO TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ 2020 (TN)

product

โปรแกรม OSAKA KYOTO TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ 2020 (TN)

ราคาเริ่มต้น 25,888 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1046XJ-JP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : ม.ค. – เม.ย. 2563

- ทตโทริ ทะเลทรายญี่ปุ่น / ศาลเจ้าเฮอัน
- สวนดอกไม้ฮานะไคโร / ปราสาทโอซาก้า
- ตลาดปลาเมืองทตโทริ / หมู่บ้านคายาบูกิ
- โกดังขาวคุราโยช / ตะลุยหิมะ ณ ลานสกี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**