product

โปรแกรม VINTAGE MYANMAR (PL)

ราคาเริ่มต้น 11,555 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : RYWMM-FD104
ประเทศ : พม่า
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Air Asia
ช่วงเวลา : ม.ค. - ก.พ. 2563

- ทัวร์พม่า สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง
- ขอพรเทพทันใจ,พระธาตุอินทร์แขวน
- ชมเจดีย์ชเวมอดอร์,พระนอนตาหวาน
- นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
- พระเจดีย์เยเลพญา,พระพุทธรูปงาทัตจี
- ร่วมทำบุญตักบาตรพระ ณ วัดไจ้คะวาย
- นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่นอายุกว่า500ปี

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**