หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | SENDAI IWATE FUKUSHIMA PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI (TN)

product

โปรแกรม SENDAI IWATE FUKUSHIMA PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI (TN)

ราคาเริ่มต้น
35,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-TG102
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค
- เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ,กินซัน ออนเซ็น
- ชมหมู่บ้านเอะสะชิฟูจิวาระ,ปราสาททสึรุงะ
- เมืองฟุคุชิมะแช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ
- หมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจุคุ
- นั่งกระเช้าชมIce Monster เทือกเขาซาโอะ
- สนุกสนานอิสระเล่นสกี กลางหิมะขาวโพลน
- ล่องเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามอ่าวมัตซึชิม่า

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 35,888.-
3 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 35,888.-
10 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 35,888.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**