หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ่ำ (B2)

product

โปรแกรม HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ่ำ (B2)

ราคาเริ่มต้น 37,900 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1016XJ-JP
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : ม.ค. 2563

- ป้อมดาว โกเรียวคาคุ / ลานสกี / คลองโอตารุ
- นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ / โชวะชินซัน
- นิงเกิ้ลเทอเรส / เนินพระพทธเจ้า 
**พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**