product

โปรแกรม HAPPY GEORGIA 4 ดาว (HT)

ราคาเริ่มต้น 29,999 บ./ท่าน

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

รหัสโปรแกรม : R1003XJ-GE
ประเทศ : จอร์เจีย
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia X
ช่วงเวลา : มกราคม – เมษายน 2563

- พิพิธภัณฑ์สตาลิน / อุพลิสชิเค่
- วิหารบอดี / โรงไวน์ท้องถิ่น
- สะพานแห่งสันติภาพ
- วิหารจวารี / โรงอาบน้าแร่เก่าแก่

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**