หน้าแรก | ทัวร์ ญี่ปุ่น | SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU (TN)

product

โปรแกรม SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU (TN)

ราคาเริ่มต้น
79,888 บ./ท่าน
SHARES
รหัสโปรแกรม : RYWJP-TG100
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
สายการบิน : Thai Airways
ช่วงเวลา : ธันวาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค
- สวนน้ำHawaiian Resort Spa,ปราสาททสึรุงะ
- เมืองฟุคุชิมะแช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ
- หมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจุคุ
- นั่งกระเช้าชมIce Monster เทือกเขาซาโอะ
- สนุกสนานอิสระเล่นสกี กลางหิมะขาวโพลน
- ชมหมู่บ้านเอะสะชิฟูจิวาระ,กินซัน ออนเซ็น
- ล่องเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามอ่าวมัตซึชิม่า

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
5 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 79,888.-
12 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 79,888.-
19 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2562 79,888.-
23 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 79,888.-
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์ :

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**