Royal Tours World | SCANDINAVIAN 3 CAPITALS (ZE)

ทัวร์ยุโรป

SCANDINAVIAN 3 CAPITALS (ZE) | 8 วัน 5 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
69,900.-
187  ครั้ง 16-01-2018

เดินทางช่วง : เมษายน 2561  

โปรแกรม : 8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Airways

 

- ทัวร์สแกนดิเนเวียน สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
- ชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
- ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
- ชม แกมล่าสแตน + ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
- ถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี Holmenkollen
- ช้อปปิ้งบริเวณย่าน ถนน คาร์ลโยฮันน์
- ลง เรือสาราญDFDS Scandinavian Seaway

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
10 เม.ย. - 17 เม.ย. 2561 69,900.-
12 เม.ย. - 19 เม.ย. 2561 69,900.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม **

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll