Royal Tours World | มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง (ZE)

ทัวร์มาเก๊า

มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,999.-
167  ครั้ง 19-02-2018

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ - พฤษภา 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Air Asia

- ไหว้พระแก้ชง ณ วัดาม่า + ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

- เยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปอล + ชมความงามรูปปั้นสาวงามหวีหนี่

- ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการ

- เก็บภาพประทับใจกับเมืองจาลองของจีน

- ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
1 ก.พ. - 4 ก.พ. 2561 12,999.-
3 มี.ค. - 6 มี.ค. 2561 12,999.-
8 มี.ค. - 11 มี.ค. 2561 12,999.-
10 มี.ค. - 13 มี.ค. 2561 12,999.-
15 มี.ค. - 18 มี.ค. 2561 12,999.-
16 มี.ค. - 19 มี.ค. 2561 12,999.-
17 มี.ค. - 20 มี.ค. 2561 12,999.-
22 มี.ค. - 25 มี.ค. 2561 13,999.-
23 มี.ค. - 26 มี.ค. 2561 13,999.-
24 มี.ค. - 27 มี.ค. 2561 13,999.-
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561 13,999.-
19 เม.ย. - 22 เม.ย. 2561 13,999.-
20 เม.ย. - 23 เม.ย. 2561 13,999.-
21 เม.ย. - 24 เม.ย. 2561 13,999.-
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561 13,999.-
3 พ.ค. - 6 พ.ค. 2561 13,999.-
10 พ.ค. - 13 พ.ค. 2561 13,999.-
11 พ.ค. - 14 พ.ค. 2561 13,999.-
12 พ.ค. - 15 พ.ค. 2561 13,999.-
17 พ.ค. - 20 พ.ค. 2561 13,999.-
18 พ.ค. - 21 พ.ค. 2561 13,999.-
19 พ.ค. - 22 พ.ค. 2561 13,999.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม **

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll