Royal Tours World | T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE (ZE) **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

"> **พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

" />

ทัวร์

T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE (ZE) | 4 วัน 3 คืน

product
เริ่มต้นที่ :
12,777.-
193  ครั้ง 29-06-2018

เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

โปรแกรม : 4 วัน 3 คืน  

โดยสายการบิน : Thai Smile

- ทัวร์จีน พิชิตสะพานแก้วแห่งจางเจียเจี้ย
- ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย จวินเซิงฮวาเยี้ยน
- นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลกสู่เขาเทียนเหมินซาน
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับระเบียงแก้ว
- ผ่านเส้นทาง 99 โค้ง สู่ถ้ำประตูสวรรค์
**พิเศษ !! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด

กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ไป-กลับ ราคา
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2561 18,777.-
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 2561 13,777.-
26 ต.ค. - 29 ต.ค. 2561 12,777.-
2 พ.ย. - 5 พ.ย. 2561 12,777.-
3 พ.ย. - 6 พ.ย. 2561 12,777.-
8 พ.ย. - 11 พ.ย. 2561 12,777.-
9 พ.ย. - 12 พ.ย. 2561 12,777.-
16 พ.ย. - 16 พ.ย. 2561 12,777.-
22 พ.ย. - 25 พ.ย. 2561 12,777.-
23 พ.ย. - 26 พ.ย. 2561 12,777.-
24 พ.ย. - 27 พ.ย. 2561 12,777.-
1 ธ.ค. - 4 ธ.ค. 2561 13,777.-
14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2561 12,777.-
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2561 13,777.-
22 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2561 13,777.-
27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2561 14,777.-
28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2561 18,777.-
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2562 21,777.-
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2562 21,777.-
ดูเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**

สอบถามรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม
Scroll